Friday, December 17, 2010

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹೃದಯಂ

*********************************************************
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು...
*********************************************************
ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಉವಾಚ:-

ತತೋ ರಾಮಃ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಾಹ ಹನುಮಂತ ಮುಪಸ್ಥಿತಂ |
ಶೃಣು ತತ್ವಂ ಪ್ರಾವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಾತ್ಮ ಪರಾತ್ಮ ನಾಮ್. ||

ಆಕಾಶಸ್ಯ ಯಥಾ ಭೇಧಸ್ತ್ರಿವಿಧೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಮಹಾನ್
ಜಲಾಶಯೇ ಮಹಾಕಾಶಸ್ತದವಚಿನ್ನ ಏವ ಹಿ |
ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬಾಖ್ಯಮಪರಂ ದೃಶ್ಯತೇ ತ್ರಿವಿಧಾಂ ನಭಃ |
ಬುಧ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮೇಕಂ ಪೂರ್ಣ೦ ಯಥಾ ಪರಮ್ ||

ಆಭಾಸಸ್ತ್ವಪರಂ ಬಿಂಬಭೂತಮೇವಂ ತ್ರಿಧಾ ಚಿತಿಃ |
ಸಾಭಾಸಬುದ್ಧೇಃ ಕರ್ತೃತ್ವಮವಿಚಿನ್ನೇS ವೀಕಾರಿಣೀ ||

ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಾರೋಪ್ಯತೇ ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಜೀವತ್ವಂ ಚ ತಥಾ ಬುಧೈ |
ಆಭಾಸಸ್ತು ಮೃಷಾ ಬುದ್ಧಿರ ವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಮುಚ್ಯತೇ ||

ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಮ್ ತು ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದಸ್ತು ವಿಕಲ್ಪಿತ |
ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಸ್ಯ ಪೂರ್ಣೇನಾ ಏಕತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಧ್ಯತೇ ||

ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೈಶ್ಚ ಸಾಭಾ ಸಸ್ಯಾಹಮಸ್ತಥಾ |
ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಮ್ ಯದೋತ್ಪನ್ನಂ , ಮಹಾ ವಾಕ್ಯೇನ ಚಾತ್ಮನೋಃ ||

ತದಾS ವಿದ್ಯಾಸ್ವಕಾರ್ಯೈಶ್ಚ ನಶ್ಯತ್ಯೇಪನ ಸಂಶಯಃ |
ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಾದ್ಭಾವಾಯೋಪಪದ್ಯತೇ ||

ಮದ್ಭಕ್ತಿ ವಿಮುಖಾನಂ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗರ್ತೇಷು ಮುಹ್ಯತಾಮ್ |
ನ ಜ್ಞಾನಮ್ ನ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಯಾತ್ ತ್ತೇಷಾ೦ ಜನ್ಮಶತೈರಪಿ ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಹೃದಯಂ ಮಮಾತ್ಮನೋ
ಮಯೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥಿತಂ ತವಾನಘ |
ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಹೀನಾಯ ಶಠಾಯ ನ ತ್ವಯಾ
ದಾತವ್ಯಮೈ೦ದ್ರಾದಪಿ ರಾಜ್ಯತೋSದಿಕಂ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮದಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣೇ ಬಾಲಕಾಂಡೇ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹೃದಯಂ ||

No comments:

Post a Comment